AKCEPTUJĘ
 • Strona używa plików cookies, korzystanie z niej oznacza, że pliki te zostaną zamieszczone na Twoim urządzeniu. więcej »

RegulaminNiniejszy Regulamin definiuje zasady korzystania z witryny internetowej teatralny.pl (zwanej dalej Serwisem), określa prawa i obowiązki Administratora Serwisu oraz jego Użytkowników. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu.

Administratorem serwisu jest Fundacja Teatr Nie-Taki, ul.Legnicka 65, 54-206 Wrocław, NIP: 8942985655.

§ 1

1. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne i dobrowolne.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie reklam oraz innych elementów promujących towary lub usługi własne lub podmiotów zewnętrznych.
3. Użytkownik powinien szanować prawa innych Użytkowników, w tym również powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zasady dobrych obyczajów.
4. Użytkownik rejestrując się w Serwisie, podaje dane, obejmujące dane osobowe, które podlegają ochronie na zasadach określonych w § 2. oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 2

1. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na zgromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
2. Zakładając profil w Bazarze Teatralnym, Użytkownik wyraża również zgodę na prezentację podanych danych osobowych zgodnie z domyślnymi ustawieniami przyjętymi przez serwis. W każdym momencie użytkownik ma prawo do samodzielnej edycji lub usunięcia danych.
3. Dane osobowe wykorzystywane będą przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia usług Użytkownikowi, a w szczególności dostarczania treści, komunikatów i usług zgodnych z tematyką serwisu.
4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie usług od weryfikacji prawdziwości danych osobowych Użytkownika oraz legalności wykorzystania przez Użytkownika wizerunku lub danych osobowych osób trzecich. W przypadku wątpliwości, co do zgodności z prawdą powyższych danych, Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika.
5. Użytkownik zarejestrowany ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, prawo do ich zmiany, uzupełnienia oraz żądania ich usunięcia.
6. Administrator nie będzie udostępniał zgromadzonych danych osobowych Użytkowników instytucjom lub osobom trzecim, jeśli nie nastąpi to za zgodą Użytkownika. Administrator uprawniony jest do udostępnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

§ 3

1. Użytkownik nie będzie dokonywał działań mogących zakłócać działanie Serwisu.
2. Użytkownik oświadcza, że wszelkie dane osobowe i treści, w tym zdjęcia i komentarze, publikowane przez niego w Serwisie, nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności majątkowych praw autorskich oraz praw do ochrony wizerunku.
3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu, a w szczególności funkcjonalności Komentarzy i Bazaru Teatralnego, w sposób sprzeczny z jego celem. W szczególności zabrania się umieszczania treści i zdjęć:

 1.  
  1. zawierających przekazy powszechnie uznawane za obraźliwe lub wulgarne,
  2. o charakterze pornograficznym, obscenicznym lub erotycznym,
  3. naruszających dobra osobiste osób trzecich lub naruszających ich prawo do prywatności,
  4. przedstawiające lub promujące przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację na jakimkolwiek tle,
  5. chronionych prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika,
  6. promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem,
  7. o charakterze spamu, reklam towarów, usług oraz prowadzenia działalności komercyjnej w Serwisie,
  8. o charakterze promocji innych serwisów internetowych, w szczególności konkurencyjnych wobec serwisu teatralny.pl,
  9. jakichkolwiek innych treści sprzecznych z prawem lub łamiących normy społeczne i obyczajowe, w tym zasady współżycia w sieci Internet, w szczególności prowokujących innych użytkowników do agresji;

 

4. W przypadku stwierdzenia przez Administratora naruszenia wyżej wymienionych postanowień, niezależnie od możliwości zablokowania konta Użytkownika, jest on uprawniony do usunięcia takich treści bez konieczności powiadomienia Użytkownika.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania lub usuwania profilu Użytkownika w Bazarze Teatralnym oraz komentarzy, jeśli treści te są niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, bez konieczności powiadamiania o tym Użytkownika.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. przerwy w dostępności serwisu wywołane siłami wyższymi, błędną konfiguracją urządzeń, na których serwis jest użytkowany lub użytkowaniem serwisu w niedozwolony sposób, 
 2. niezgodne z prawem wykorzystanie przez osoby trzecie danych i treści publicznie udostępnionych przez Użytkowników w ramach Serwisu, a w szczególności za wykorzystanie przez osoby trzecie treści, do których nie posiadają praw autorskich,
 3. niepoprawne działanie Serwisu w przypadku korzystania z rozwiązań technicznych nieobsługiwanych przez Serwis. Do prawidłowego korzystania z serwisu niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarka, obsługująca pliki cookies (Internet Explorer wersja 8 lub wyższa, Opera wersja 9 lub wyższa, Firefox wersja 3 lub wyższa, Chrome/Safari wersja 4 lub wyższa) z zainstalowaną wtyczką Flash 9 lub wyższą;

 4. 7. Wszystkie teksty zamieszone na Serwisie są własnością Administratora, a ich przedruki lub jakiekolwiek inne zastosowanie bez zgody Administratora, jest zabronione.

§ 4

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na Serwisie.
2. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.teatralny.pl/ oraz w siedzibie Administratora.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany zapisów Regulaminu w każdym czasie i bez konieczności podawania przyczyn.
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje Użytkowników o tym fakcie w formie publikacji na stronie serwisu teatralny.pl oraz korespondencji e-mail w przypadku Użytkowników zarejestrowanych.
5. Administrator zastrzega sobie prawo zamknięcia Serwisu.

Data ostatniej aktualizacji Regulaminu: 07.10.2013 r.